2Dragonling
TypeUnit — DRAGON
RegionIoniaIonia
Keywords
EphemeralEphemeralLifestealLifesteal
Flavor Text
"The spirit gives to those who listen." - Eye of the Dragon
Dragon Ambush
The Darkin Fan
Eye of the Dragon
The Darkin Fan