2Dragonling
TypeUnit — DRAGON
RegionIoniaIonia
Keywords
EphemeralEphemeralLifestealLifesteal
Flavor Text
"The spirit gives to those who listen." - Eye of the Dragon
Dragon Ambush
Eye of the Dragon